Lịch cúp điện Quảng Điền - Thừa Thiên Huế ngày 01-03-2021

Điện Lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực Lý do
Quảng Điền 02/03/2021 13:38:00 15:48:00 Định Cư Hải Dương Dân chặt cây đổ vào đường dây bọc gây cháy (Cắt điện khẩn cấp)
Quảng Điền 02/03/2021 13:38:00 15:48:00 Hải Dương 4 Dân chặt cây đổ vào đường dây bọc gây cháy (Cắt điện khẩn cấp)
Quảng Điền 02/03/2021 13:38:00 15:48:00 Hải Dương 5 Dân chặt cây đổ vào đường dây bọc gây cháy (Cắt điện khẩn cấp)
Quảng Điền 02/03/2021 13:38:00 15:48:00 Hải Dương 1 Dân chặt cây đổ vào đường dây bọc gây cháy (Cắt điện khẩn cấp)
Quảng Điền 02/03/2021 13:38:00 15:48:00 Hải Dương 2 Dân chặt cây đổ vào đường dây bọc gây cháy (Cắt điện khẩn cấp)
Quảng Điền 02/03/2021 13:38:00 15:48:00 Hải Dương 3 Dân chặt cây đổ vào đường dây bọc gây cháy (Cắt điện khẩn cấp)
Quảng Điền 02/03/2021 13:38:00 15:48:00 Thái Dương Thượng Dân chặt cây đổ vào đường dây bọc gây cháy (Cắt điện khẩn cấp)
Quảng Điền 02/03/2021 13:38:00 15:48:00 Quảng Công 1 Dân chặt cây đổ vào đường dây bọc gây cháy (Cắt điện khẩn cấp)
Quảng Điền 02/03/2021 13:38:00 15:48:00 Quảng Công 2 Dân chặt cây đổ vào đường dây bọc gây cháy (Cắt điện khẩn cấp)
Quảng Điền 02/03/2021 13:38:00 15:48:00 Quảng Công 3 Dân chặt cây đổ vào đường dây bọc gây cháy (Cắt điện khẩn cấp)
Quảng Điền 02/03/2021 13:38:00 15:48:00 Quảng Công 4 Dân chặt cây đổ vào đường dây bọc gây cháy (Cắt điện khẩn cấp)
Quảng Điền 02/03/2021 13:38:00 15:48:00 Quảng Công 5 Dân chặt cây đổ vào đường dây bọc gây cháy (Cắt điện khẩn cấp)
Quảng Điền 02/03/2021 13:38:00 15:48:00 Quảng Công 6 Dân chặt cây đổ vào đường dây bọc gây cháy (Cắt điện khẩn cấp)
Quảng Điền 02/03/2021 13:38:00 15:48:00 Quảng Công 7 Dân chặt cây đổ vào đường dây bọc gây cháy (Cắt điện khẩn cấp)
Quảng Điền 02/03/2021 13:38:00 15:48:00 Quảng Công 8 Dân chặt cây đổ vào đường dây bọc gây cháy (Cắt điện khẩn cấp)
Quảng Điền 02/03/2021 13:38:00 15:48:00 Nuôi Tôm Quảng Công 1 Dân chặt cây đổ vào đường dây bọc gây cháy (Cắt điện khẩn cấp)
Quảng Điền 02/03/2021 13:38:00 15:48:00 Quảng Công 9 Dân chặt cây đổ vào đường dây bọc gây cháy (Cắt điện khẩn cấp)
Quảng Điền 02/03/2021 13:38:00 15:48:00 Chiếu sáng Cầu Ca Cút Dân chặt cây đổ vào đường dây bọc gây cháy (Cắt điện khẩn cấp)
Quảng Điền 02/03/2021 13:38:00 15:48:00 Titan Quảng Công 1 T1 Dân chặt cây đổ vào đường dây bọc gây cháy (Cắt điện khẩn cấp)
Quảng Điền 02/03/2021 13:38:00 15:48:00 TiTan Quảng Công 1 T2 Dân chặt cây đổ vào đường dây bọc gây cháy (Cắt điện khẩn cấp)
Quảng Điền 02/03/2021 13:38:00 15:48:00 TITAN QUẢNG CÔNG 2 Dân chặt cây đổ vào đường dây bọc gây cháy (Cắt điện khẩn cấp)
Quảng Điền 02/03/2021 13:38:00 15:48:00 Thi Công Thành Đạt Dân chặt cây đổ vào đường dây bọc gây cháy (Cắt điện khẩn cấp)
Quảng Điền 03/03/2021 07:45:00 17:00:00 Bàu Bang Thay MBA nâng công suất TBA Bàu Bang
Quảng Điền 04/03/2021 12:45:00 17:25:00 QUẢNG LỢI 9 Thay MBA nâng công suất TBA Quảng Lợi 9
Quảng Điền 08/03/2021 14:30:00 16:00:00 Phong Hải 2 Đấu lèo cột 69/26 XT 476 Điền Lộc
Quảng Điền 08/03/2021 14:30:00 16:00:00 Nuôi Tôm Điền Hòa 1 Đấu lèo cột 69/26 XT 476 Điền Lộc
Quảng Điền 08/03/2021 14:30:00 16:00:00 NT Điền Hòa 3 Đấu lèo cột 69/26 XT 476 Điền Lộc
Quảng Điền 08/03/2021 14:30:00 16:00:00 NUÔI TÔM PHONG HẢI 5 Đấu lèo cột 69/26 XT 476 Điền Lộc
Quảng Điền 08/03/2021 14:30:00 16:00:00 Nuôi Tôm Phong Hải 6 Đấu lèo cột 69/26 XT 476 Điền Lộc
Quảng Điền 08/03/2021 14:30:00 16:00:00 Nuôi Tôm Điền Hòa 2 Đấu lèo cột 69/26 XT 476 Điền Lộc
Quảng Điền 08/03/2021 16:00:00 18:00:00 Phong Hải 2 Đấu lèo cột 69/26 XT 476 Điền Lộc
Quảng Điền 08/03/2021 16:00:00 18:00:00 Nuôi Tôm Điền Hòa 1 Đấu lèo cột 69/26 XT 476 Điền Lộc
Quảng Điền 08/03/2021 16:00:00 18:00:00 NT Điền Hòa 3 Đấu lèo cột 69/26 XT 476 Điền Lộc
Quảng Điền 08/03/2021 16:00:00 18:00:00 NUÔI TÔM PHONG HẢI 5 Đấu lèo cột 69/26 XT 476 Điền Lộc
Quảng Điền 08/03/2021 16:00:00 18:00:00 Nuôi Tôm Phong Hải 6 Đấu lèo cột 69/26 XT 476 Điền Lộc
Quảng Điền 08/03/2021 16:00:00 18:00:00 Nuôi Tôm Điền Hòa 2 Đấu lèo cột 69/26 XT 476 Điền Lộc
Quảng Điền 08/03/2021 07:45:00 14:45:00 Phong Hải 2 Tách , đấu lèo VT 69/26 và 69/31 XT 476 Điền Lộc , Dựng thay thế cột trung thế không đảm bảo an toàn VT 69/28 thuộc XT 476 Điền Lộc
Quảng Điền 08/03/2021 07:45:00 14:45:00 Nuôi Tôm Điền Hòa 1 Tách , đấu lèo VT 69/26 và 69/31 XT 476 Điền Lộc , Dựng thay thế cột trung thế không đảm bảo an toàn VT 69/28 thuộc XT 476 Điền Lộc
Quảng Điền 08/03/2021 07:45:00 14:45:00 NT Điền Hòa 3 Tách , đấu lèo VT 69/26 và 69/31 XT 476 Điền Lộc , Dựng thay thế cột trung thế không đảm bảo an toàn VT 69/28 thuộc XT 476 Điền Lộc
Quảng Điền 08/03/2021 07:45:00 14:45:00 NUÔI TÔM PHONG HẢI 5 Tách , đấu lèo VT 69/26 và 69/31 XT 476 Điền Lộc , Dựng thay thế cột trung thế không đảm bảo an toàn VT 69/28 thuộc XT 476 Điền Lộc
Quảng Điền 08/03/2021 07:45:00 14:45:00 Nuôi Tôm Phong Hải 6 Tách , đấu lèo VT 69/26 và 69/31 XT 476 Điền Lộc , Dựng thay thế cột trung thế không đảm bảo an toàn VT 69/28 thuộc XT 476 Điền Lộc
Quảng Điền 08/03/2021 07:45:00 14:45:00 Nuôi Tôm Điền Hòa 2 Tách , đấu lèo VT 69/26 và 69/31 XT 476 Điền Lộc , Dựng thay thế cột trung thế không đảm bảo an toàn VT 69/28 thuộc XT 476 Điền Lộc

Bạn muốn thêm lịch cắt điện này vào website của bạn, vào đây để lấy code nhúng nhé.


Chọn địa bàn, sau đó chọn ngày để tra cứu :

 

Thông tin lịch cúp điện trên địa bàn Quảng Điền,lịch cắt điện có thể thay đổi đột xuất nên quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên.Lịch cúp điện khác trên địa bàn Thừa Thiên Huế