Thanh Hóa

Điểm thu tiền điện Thanh Hóa

Thông tin về các địa điểm, thời gian, số điện thoại thu tiền điện tại các quận huyện ở Thanh Hóa

Điểm thu tiền điện Triệu Sơn

Thị trấn Triệu Sơn - - Bàn thu Điện lực...

Điểm thu tiền điện Nông Cống

Thị trấn nông cống - - Số 305 Bà Triệu - Thị trấn Nông Cống...

Điểm thu tiền điện Tĩnh Gia

Nhà văn hóa TĐC Thôn Thành - Nhà văn hóa TĐC Thôn Thành - KH thuộc TĐC Thôn Thành...

Điểm thu tiền điện Quảng Xương

Ngân hàng NN&PTNT huyện Quảng Xương - Ngân hàng NN&PTNT huyện Quảng Xương - ...

Điểm thu tiền điện Thiệu Hoá

Thị trấn Vạn Hà - - Bàn thu Điện lực...

Điểm thu tiền điện Hoằng Hóa

Trụ Sở Điện Lực Hoằng Hóa - TT Bút Sơn - Thị trấn Bút Sơn và KH chuyên dùng...

Điểm thu tiền điện Thành phố Thanh Hóa

Nguyễn thị Giang - 356 Lê Hoàn - ...

Điểm thu tiền điện Hà Trung

Thị trấn Hà Trung - - Tiểu khu 1, TK2,3,4...

Điểm thu tiền điện Nga Sơn

Thị trấn Nga Sơn - - 26-30...

Điểm thu tiền điện Yên Định

Thị trấn Quán Lào - - TT Quán Lào...

Điểm thu tiền điện Như Xuân

TT Yên Cát Như Xuân - KP3- Yên Cát - Như Xuân - Thị trấn Yên Cat...

Điểm thu tiền điện Như Thanh

Điện lực - TT Bến Sung - Như Thanh - TT Bến Sung - NT...

Điểm thu tiền điện Vĩnh Lộc

Thị trấn Vĩnh Lộc - Điện Lực vĩnh Lộc Khu 3 Thị Trấn Vĩnh Lộc - Bàn thu Điện lực...

Điểm thu tiền điện Thường Xuân

Nhà văn hoá thôn Tiến Sơn 1 xã Xuân Cẩm - - TBA số 2,3,4,5 Xuân cẩm...

Điểm thu tiền điện Thị xã Bỉm Sơn

Trụ Sở Điện Lực Bỉm Sơn - P. Ba Đình - Phường Ngọc Trạo Phường Phú Sơn Phường Ba Đình Phương Lam Sơn...

Điểm thu tiền điện Thị xã Sầm Sơn

Bàn thu tại Điện lực - - Thị xã Sầm Sơn...

Điểm thu tiền điện Mường Lát

Bàn thu Điện lực - Tại trụ sở điện lực - Các khách hàng thị trấn và các KH chuyên dùng...

Điểm thu tiền điện Quan Hóa

UBND xã Phú Lệ - - Bản Sại - Xã Phú Lệ...

Điểm thu tiền điện Quan Sơn

Xã Trung Tiến - Nhà văn hoá Tiểu khu 22 - Xã Trung Tiến...

Điểm thu tiền điện Bá Thước

Thị trấn Bá Thước - Trụ sở Điện lực Bá Thước - ...

Điểm thu tiền điện Đông Sơn

Thị trấn rừng thông - Khối 5 Thị Trấn Rừng Thông - Thị trấn rừng thông...

Điểm thu tiền điện Cẩm Thủy

Trụ Sở Điện Lực Cẩm Thủy - - Tại Điện lực...

Điểm thu tiền điện Lang Chánh

Thị trấn Lang Chánh - Thị trấn Lang Chánh - Thị trấn Lang Chánh...

Điểm thu tiền điện Thạch Thành

THỊ TRẤN KIM TÂN - - THỊ TRẤN KIM TÂN...

Điểm thu tiền điện Ngọc Lặc

NVH làng Thọ Phú - Kiên Thọ - 15-16-17...

Điểm thu tiền điện Thọ Xuân

Thị trấn Thọ Xuân - - Bàn thu Điện lực...

Điểm thu tiền điện Hậu Lộc

Bàn thu tại Điện lực - - 26-30...